Bonitace - KPPP

Přejít na obsah
BONITACE
Co je bonitace?
Bonitace je odborné posouzení exteriérových a povahových předností,  nedostatků a vad bonitovaného jedince v porovnání se standardem FCI.  Slouží k určení jeho chovné způsobilosti a je vodítkem pro výběr  chovných párů. Úspěšné absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení  jedince do chovu. Bonitaci provádí bonitační komise a posuzování psů na  bonitacích musí být provedeno na základě Bonitačních předpisů. Výsledek  bonitace se zapisuje do průkazu původu psa, zúčastnit se mohou jedinci,  kteří splnili předepsanou věkovou hranici, mají průkaz původu, jsou  řádně označeni (tetováním nebo čipováním). Bonitační hodnocení nám  ukazuje kvality pekinéze. Jednotlivé číslice signované křížkem  označují vadu psa, která jej vyřazuje z chovu. Při zakoupení štěněte,  bohužel mnoho fyzických vlastností není ještě vidět. Při nákupu  dospělého psa již vlastnosti vylučující z chovu vidět můžeme.


BONITAČNÍ  HODNOCENÍ
Klub PPP využívá klasifikaci bonitačního hodnocení, která vychází především z požadavku komplexního popisu hodnoceného zvířete a jejímž výsledkem je bonitační kód. Při sestavování kódu jsme proto volili formu, která vychází přesně ze znění standardu a v jednotlivých parametrech hodnocení (A-K) pak číselnou formou vyjadřuje odchylky od standardu v pořadí 1 – X. U jednoho hodnoceného parametru pak lze prostým, libovolně voleným označením vyjádřit skutečný stav. Písmeno X u čísla hodnoceného parametru znamená vylučující vadu.
Samozřejmě, že žádný kód není vyčerpávající a hlavně není konečný. Plemeno se bude dále vyvíjet, což bude vyžadovat v průběhu času i aktuální úpravy kódu, může dojít i k dalším úpravám standardu, zejména pak s ohledem na rizikový výskyt vývojových vad, nebo z důvodu aktivního zásahu ochránců zvířat, kteří už dnes řadí pekinéze mezi plemena s rizikovými faktory zdraví. Shrnout všechny tyto faktory do jediného kódu je však velmi obtížné a vytvoření jeho ideální formy v podstatě nemožné už i z toho důvodu, že standard plemene je k některým exteriérovým znakům velmi strohý ve vyjádření. Proto považujeme za vhodné užívání takového kódu, který maximálně vystihuje parametry posuzovaného zvířete a splňuje tak vlastní účel bonitace a zároveň je přehledný a umožňující rychlou manipulaci a orientaci. Proto i nadále v PP zvířat zařazených do chovu zůstane u konstatování CHOVNÝ s příslušný kódem a dále  uvedení výšky v cm a barvy zvířete do kolonek generace předků, pokud nedojde k jiné dohodě s Plemennou knihou ČMKU.  Do průkazu původu bonitovaného jedince, kolonky ostatní záznamy po provedení hodnocení je označeno datum a místo konání bonitace s uvedením chovný, nechovný a podle bonitačního protokolu jsou uvedeny pouze odchylky od standardu, údaj tělesné výšky a barva.  Délka bonitačního kódu je dána počtem zjištěných odchylek od standardu v exteriéru zvířete, každý však obsahuje minimálně jeden údaj, a to u skusu a zubů, a to i v tomto případě, kdy standard k dané záležitosti nic neříká, kód vyjadřuje o jaký typ skusu se u psa jedná, popřípadě  komentuje redukci v řezácích. Tento parametr posouzení je ponecháván jako naše interní záležitost z důvodu využití v chovatelské praxi, zejména při výběru chovných jedinců ke spojení. Součástí bonitačního hodnocení je dále měření tělesné výšky a délky psa, měření obvodu hrudníku, parametrů hlavy (šířka, výška) a hodnoty tělesné váhy.
U hodnocení tělesné výšky při splnění podmínky standardu, že pekinéz je pes robustní, nízko u země stojící, musíme dojít k závěru, že čím nižší a těžší, tím lépe. Pro klasifikaci termínu „nízko u země stojící pes“ je mimo kohoutkovou výšku důležité brát v úvahu sílu kostry. Přesto, hodnota by u fen měla činit max. 20 cm a u psa 21 cm. Jedince s vyšší naměřenou hodnotou tělesné výšky nelze považovat za nízko u země stojící.
Tělesná délka u psa obdélníkového rámce je rovněž velmi obtížně stanovitelná a nelze k jejímu hodnocení přistupovat čím kratší, tím lepší.  Vodítkem pro toto hodnocení je orientační vyjádření poměru výšky a délky hodnoceného zvířete, kdy naměřená tělesná výška + její polovina tvoří zhruba hodnotu délky psa. Pokud naměřená hodnota tělesné délky je vyšší (tzn. tělesná výška + více než její polovina) je nutné tuto skutečnost hodnotit jako delší tělesný rámec.
Obvod hrudníku je orientační parametr, který je směrodatný pro posouzení prostornosti hrudníku. V každém případě obvod hrudníku musí tvořit minimálně dvojnásobek tělesné výšky.
Návrh barevného spektra u našeho plemene vychází ze seznamu oficiálně používaných barev se kterými pracuje plemenná kniha ČMKU tak, aby optimálně vyhovoval  skutečnému stavu. Pro určení barvy zvířete je rozhodující stanovení barvy při bonitaci, a to podle uvedeného spektra barev.
Za nezbytnou záležitost považuji okomentování povahy psa. Může to působit, zejména za současného nesmyslného dělení na psy bezpečné a nebezpečné, u společenského plemene jako faktor zbytečný. Bohužel na výstavách a zejména bonitacích se setkáváme s řadou zvířat, která nevykazují vyrovnanou povahu. I když můžeme být přesvědčeni, že původ tohoto chování spočívá především v nedostatečné výchově a péči ze strany majitele, přesto se domnívám, že okomentování povahových vlastností do celkového hodnocení zvířete patří.
Závěrem dovolte konstatování, že bonitační hodnocení nesleduje komplikování situace, či navýšení administrativy při procesu zařazení psa feny do chovu. Jeho cílem je  dosažení maximální  objektivnosti  a přesnosti posuzování zvířete při zajištění co nejvyšší vypovídací schopnosti bonitačního hodnocení. Druhou, neméně důležitou  stránkou věci je však to, že samotný kód k objektivnímu posouzení nestačí, ale důležitým předpokladem je i vysoká odborná znalost posuzovatelů.

Vybrané barevné spektrum pro hodnocení plemene pekinéz – dle podkladu PK ČMKU:
BILA
Bílá
ZLHN
Zlatohnědá
KREM
Krémová
ČVEN
Červená
SVPV
Světle plavá
JEČE
Jelení červeň
STPL
Stříbřitě plavá
ČVŽI
Červená žíhaná
SOŠE
Sobolí šedá
STŠE
Stříbrošedá
PLAV
Plavá
ŠEDA
Šedá
PLŠE
Plavošedá
MOST
Modrostříbřitá
ZLAT
Zlatá
ČVŠE
Černošedá
ZLŽI
Zlatá, žíhaná
ČEBN
Černá, bílé znaky
ZLŠE
Zlatošedá
CERN
Černá
ZLČV
Zlatočervená
PART
Partikolor - strakoš
ORAN
Oranžová


Klub Pekingských palácových psíků, spolek
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
Copyright Klub Pekingských palácových psíků © 2023 All Rights Reserved ‖ Webdesign - pes-net.cz
Copyright Klub Pekingských palácových psíků © 2023
All Rights Reserved ‖ Webdesign - pes-net.cz
Návrat na obsah